Personale

Informazioni riferite a:

 • Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice - Art. 14, c. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater d.lgs. n. 33/2013; Art. 20, c. 3. D. Lgs. 39/2013
 • Titolari di incarichi dirigenziali - Art. 14, c. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater d.lgs. n. 33/2013; Art. 20, c. 3 D. Lgs. 39/2013; Art. 19. c. 1-bis D. Lgs. 165/2001
 • Dirigenti cessati - Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; Art. 2, c. 1, Art 4, L. n. 441/1982
 • Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
 • Posizioni organizzative - Art. 14, c. 1, 1 quinques d.lgs. n. 33/2013
 • Dotazione organica - Art. 16, c. 1,2 d.lgs. n. 33/2013
 • Personale non a tempo indeterminato - Art. 17, c. 1,2 d.lgs. n. 33/2013
 • Tassi di assenza - Art. 16, c. 3 d.lgs. n. 33/2013
 • Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Art. 18, c. 1 d.lgs. n. 33/2013
 • Contrattazione collettiva - Art. 21, c. 1 d.lgs. n. 33/2013; Art. 47, c. 8, D. Lgs. 165/2001
 • Contrattazione integrativa - Art. 21, c. 2 d.lgs. n. 33/2013; Art. 55, c. L., D. Lgs. 150/2009
 • Valutazione delle prestazioni - art. 7 bis c.5 d.Lgs 97/2016
 • OIV - Art. 10, c. 8,lett. c d.lgs. n. 33/2013; Par. 14.2 delibera Civit n. 12/2013

Provincia di Imperia - Viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia
Centralino 0183 7041
Posta elettronica: urp@provincia.imperia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.provincia.imperia.it
C.F. e P.IVA 00247260086
Tutti i diritti riservati ©